Medezeggenschapsraad (MZR)

Wettelijk moet elke school een Medezeggenschapsraad (MR) hebben waarin ouders en personeel zitting hebben.Door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders inhoudelijk betrokken bij de school. Zij kunnen invloed hebben op bepaalde zaken, die de school aangaan. Onze MR bestaat uit zes leden (drie personeelsleden en drie ouderleden)

Ouderleden

Personeelsleden

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en via de GMR met het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

  • De besteding van geld en gebouwen
  • Veiligheid in en om de school
  • Ouderparticipatie
  • Verbeteringen en ontwikkelingen in het onderwijs
  • Organisatorische zaken

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar op wisselende avonden. De directeur is hierbij op uitnodiging als adviseur (namens het bevoegd gezag StichtingTWijs) aanwezig.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn deels openbaar. Wilt u ook eens iets ter sprake brengen? U bent van harte welkom. U kunt dit dan melden bij een van de leden van de medezeggenschapsraad of u kunt ons e-mailen via info@basisschoolpantarijn.nl
De taken, functies en verkiezingen van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Bovenschools is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook daarin zijn ouders en teamleden van elke school vertegenwoordigd. De GMR overlegt met de bestuurder over bovenschoolse zaken, zoals personeelsbeleid en formatiebeleid.